The Apostolate

Apostle Huie L. Rogers—Chief Apostle & Presiding Bishop

Apostle Michael J. Rogers, Sr.— 2nd Presiding Bishop

Apostle T. Allen Stringer—3rd Presiding Bishop

Apostle Benjamin F. Peterson, Jr.—Vice Presiding Bishop

Apostle A. Phillip Parrott—Vice Presiding Bishop

Apostle Paul Commodore

Apostle John Bennett

Apostle Abraham Mitchum, Sr.